Výzva za CELOSVETOVÝ MIER - Slovakia Kontakt: 9612497@mail.ru.................................................... - UNREGISTERED VERSION

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Výzva za CELOSVETOVÝ MIER

HOME MENU


Výzva za CELOSVETOVÝ MIER !!!


Pre vedúcich predstaviteľov skupiny summit G 20 v dňoch 7. a 8. júla 2017
, na stretnutí v nemeckom Hamburgu a organizáciu OSN.

        ,, Výzva za celosvetový MIER a vznik jednotných Mierových Ozbrojených síl Organizácie        
                                spojených národov (
MOS OSN ) s jednotným velením „  

Vec:  Žiadosť o prehodnotenie, dopracovanie, prednes na summite G - 20  ,, Výzvy za celosvetový MIER a vznik jednotných Mierových ozbrojených síl Organizácie spojených národov s jednotným velením“  a jej prednes k prerokovaniu na summite G  20 v dňoch 7. a 8. júla 2017, na stretnutí v nemeckom Hamburgu.
           Ďalej žiadame : odovzdanie s vlastnými návrhmi organizácii OSN, Generálny tajomník OSN António Guterres.  ,,Výzvu za celosvetový MIER a vznik jednotných Mierových Ozbrojených síl Organizácii spojených národov s jednotným velením „  (ďalej len MOS OSN)   

Považujeme za rozumné, usilovať sa o zachovanie MIERU vo svete pre nás, naše deti a ďalšie generácie a o zachovanie ekologickej rovnováhy sveta, ktorú si ničíme nezmyselnou súťažou vo výrobe zbraní, ich použitím počas výcviku, v rozličných teroristických aktivitách, v občianskych vojnách a lokálnych vojen. Vyzývame k celosvetovému MIERU a  zastaveniu súťaže v zbrojení vo svete, vyzývame predstaviteľov štátnej moci a občanov SR, V 4, politických predstaviteľov krajín a rôznych zoskupení sveta  k pripojeniu sa k tejto výzve. Žiadame vedúcich predstaviteľov skupiny summit G 20 o podporu tejto výzvy a začatie rokovaní s organizáciou OSN, NATO a Ruskou federáciou s podporou krajín Čína, India, Pakistan, Brazília, Juhoafrická republika a Irán   ,, Výzvy za mier a vznik jednotných MOS OSN s jednotným velením“ Tiež  Vašou cestou žiadame  o predloženie tejto výzvy  Generálnemu tajomníkovi, s požiadavkou o apeláciu k mierovým rokovaniam za celosvetový mier pod záštitou generálneho tajomníka OSN. Zároveň prosíme predložiť tento návrh o výzvu za celosvetový mier aj predsedovi Európskej komisie p. Jean Claude Junckerovi.  
Prečo je nové kolo zbrojenia? Aj preto, že USA s RF  20.11. 2010 v pokojnom partnerskom rokovaní v Lisabone uvažovali o spoločnom budovaní obranného raketového štítu nad strednou Európou. Viď: lt http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/254382-stit-nad-strednou-europou-bude-okolo-roku-2018/
Návrh spolupráce o spoločnom raketovom systéme predniesol prezident RF p. Alexander Medvedev na zasadaní NATO  v Lisabone za prítomnosti prezidenta USA  Baracka Obamu. Lisabonskú dohodu prezident Obama  zo dňa 20.11.2010  podporil a následne Kongres v  USA neprijal, ba naopak, USA spoločne s NATO uviedli samostatný protiraketový štít: radary na území Turecka, rakety v Stredozemnom mori na amerických vojenských lodiach, bez vedomia a účasti RF. Viď: Európu začal chrániť protiraketový dáždnik, 21. 5. 2012 http://www.sme.sk/c/6385469/europu-zacal-chranit-protiraketovy-dazdnik.html. Protiraketový štít, zložený z radaru v Turecku a rakiet na americkej lodi, už funguje, čo má značný negatívny dopad na mierové riešenie stability vo svete a svetový mier! Po neodsúhlasení dohody z Lisabonu reakciou Ruskej federácie bolo prijatie vlastného rozhodnutia z decembra 2011 posilňovať a modernizovať výzbroj vo finančnej čiastke 500 mld. USD, v čom pokračujú aj dnes. Ako vidíme, neschopnosť dohody politikov vedie k pokračovaniu v zbrojení, prináša chudobu pre väčšinu ľudí na svete a znehodnocovanie klímy, čo spôsobuje globálne otepľovanie s negatívnymi následkami na život ľudí na celej planéte ZEM s dôsledkami aj na emigráciu ľudí. Tým, že všetky štáty sveta, NATO budú v OS OSN, môžeme postupne znižovať výzbroj,  financie na výrobu výzbroje a tie dať na rozvojové projekty sveta, ako je ekológia, zlepšenie životnej úrovne ľudí a udržateľný rozvoj človeka na planéte ZEM. Môžeme zlepšovať výskum kozmického priestoru, stále sa musíme pripravovať na odvrátenie zrážky s meteoritom, poprípade nejakého ohrozenia z vesmíru atď. Nejakú armádu bude vždy potrebné mať na pomoc pri živelných pohromách, zemetraseniach, nepredvídateľný boj s extrémistickými ozbrojenými zoskupeniami. OS OSN by bolo možné použiť na likvidáciu teroristických buniek, proti silným jednotlivcom, zabránenie vzniku občianskych nepokojov a v prípade  iných nepredvídaných udalostí.
Zdôvodnenie nutnosti vzniku MOS OSN : bez celosvetového mieru a vzniku celosvetových jednotných Mierových ozbrojených síl OSN s jednotným velením (ďalej len „MOS OSN“) nie je možné zabezpečiť ,, Udržateľný rozvoj človeka na planéte ZEM" a zaistiť bezpečnú klímu pre človeka na planéte ZEM. A o to nám ide dnes - o bezpečný zajtrajšok nás, našich detí  a budúcich  generácií. Celosvetový mier a vytvorenie OS OSN  je jediná alternatíva pre budúcnosť života  človeka na planéte Zem. V 21. storočí si človek už musí uvedomiť, že nie je zviera. Musíme si uvedomiť, že zbrane nie sú na pečenie chleba, ale na zabíjanie, najmä schopných ľudí, vrátane detí, žien aj bezmocných. V prírode sa zabíjajú len zvieratá. Človek - ľudia nie sú zvieratá, aby sa zabíjali toto patrí do minulosti !!! Je potrebné viesť diskusiu a dohodnúť sa konsenzom na celosvetovom mieri a vzniku celosvetových MOS OSN !!!
V súčasnosti
už sú príklady mierového spolunažívania a spolupráce. Osobne sa nám páči projekt orbitálnej stanice ISS v kozmickom výskume medzi USA a RF, aj  šport je príkladom, že ľudia sú si rovnocenní. Nech nám sú príkladom pre ďalšie projekty a najmä pre mierový projekt celosvetové mierové OS OSN. Tiež sme si priali, aby v tomto mierovom duchu sa niesol už summit ku klimatickým zmenám v Paríži v dňoch 30.11. až 11.12.2015. Nestalo sa tak. Teraz na summit G 20 v dňoch 7. a 8. júla 2017 máme znova možnosť ukázať,
aby mierový rozum človeka prerástol súčasný egoistický rozum politikov a oligarchov sveta a viedol k spolupráci, porozumeniu ľudí v celom svete.
Je päť aspektov, ktoré je nutné riešiť v celom svete :

1. Zabezpečenie celosvetového mieru s ,,Udržateľným rozvojom človeka na planéte  Zem“.
2. Zastavenie emigrácie v konkrétnom štáte z dôvodov vykonávania genocídy na vlastných občanoch, ekonomických dôvodov chudoba a straty vody - zachovanie vody, zachovanie klimatických podmienok pre život človeka v jednotlivých krajinách sveta a na planéte Zem.
3. Vznik MOS OSN pre udržanie mieru v celom svete.   
4. Pod záštitou organizácie OSN a MOS OSN zastavenia terorizmu, občianskych vojen, lokálnych vojen a súťaže v zbrojení pre prípravu na začatie 3. sv. vojny.  
5., Zastavenie klimatických zmien na planéte ZEM.

             Takto komplexne zatiaľ nehovorí žiaden politik sveta. Vyzývame preto  širokú slovenskú verejnosť, Ruskú federáciu a  celý svet k začatiu riešenia tejto komplexnosti. Jedine MOS OSN budú vedieť, v nutnom prípade aj  za pomoci sily, riešiť mier na planéte ZEM spravodlivo na základe rovnosti, slobody a bratstva, v záujme ,,Udržateľného rozvoja človeka na planéte Zem“. Bez OSN a OS OSN  nie je možné do  budúcnosti komplexne riešiť a zabezpečiť mierovú politiku sveta !!!!
Zdôvodnenie ,, Výzvy ...“ :
Myslíme si, že bez vzniku OS OSN  nebude celosvetový MIER, nevyrieši sa  súčasná politická svetová kríza vo svete, nezabezpečí sa ,, Udržateľný rozvoj človeka na planéte Zem".  Zlyhávanie vyriešenia konfliktu vidíme aj v Sýrii.  Rusko koná čihi a USA hota !!!  Mylne sa naši dôstojníci v Armáde SR, v pakte NATO, prezident USA p. Barack Obama a iní svetoví
politici domnievajú, že sú vytvorené OS OSN. Momentálne vo svete pôsobia OS RF a OS NATO !!! Podľa nášho názoru nemáme jednotné OS OSN pre riešenie ozbrojených svetových kríz, nemáme jednotnú obranu sveta proti kozmickému nebezpečenstvu z vesmíru a pre živelné pohromy na planéte ZEM. Súčasné lokálne vojny a terorizmus potvrdzujú naše vyjadrenia k lokálnym vojnám, že ozbrojené konflikty sa neriešia jednotne silami OSN viď. Líbya, Sýria atd.  

Pripájame sa k Výzve za mier generálneho tajomníka OSN - UN Secretary-General António Guterres:
Len pre informáciu - nie je oficiálnym dokumentom. UNIS/SGSM/820 , 1.január 2017

Generálny tajomník OSN António Guterres:  Výzva za mier, 1.január 2017
    
http://www.unis.unvienna.org/unis/sk/pressrels/2017/unissgsm820.html
    https://www.youtube.com/watch?v=0rElWmRq7p4
Zdôrazňujeme, že MOS OSN nie sú vytvorené, preto nemôžu fungovať a nemajú vytvorené jednotné velenie, personálnu štruktúru, logistické, materiálne a finančné predpoklady!!!
               Každý štát má armádu, ale tie  sa musia dostať pod kontrolu velenia MOS OSN, musia začať tvoriť ucelenú obranu planéty Zem !!! Velenie MOS OSN musí byť podriadené Bezpečnostnej rade OSN a organizácii OSN, potom to bude mať význam a bude zabezpečená obrana planéty ZEM a bude mier v celom svete . Musí postupne zaniknúť egoistický prístup mocností k jednotlivým členeniam OS v rámci sveta !!! Aby vzniklo jednotné ucelené  funkčné velenia OS OSN bude nutné zmeniť legislatívu na úrovni OSN.
               Navrhujeme
vybudovanie jednotných Ozbrojených síl OSN s jednotným velením, pod záštitou rady OSN a stálou Bezpečnostnou radou  ( BR ) OSN.
K Rade OSN je nutné pričleniť velenie MOS OSN.

Predbežný návrh vzniku velenia MOS OSN, armády krajín sveta, vlastne už tvoria misie OS OSN,..., avšak bez jednotného velenia, jednotného velenia iných zložiek, vzdušných síl, námorných síl, prieskumu a spojenia, ženijného a chemického zabezpečenia, logistického - materiálneho zabezpečenia, finančného zabezpečenia OS OSN : (vo výzve,  v texte predkladáme zámer, ktorý bude musieť prejsť širokou diskusiou v jednotlivých krajinách, v organizácii EÚ, NATO, Sanghajský pakt a potom na úrovni OSN ). Podľa nášho názoru by mali byť : zložky vojenské,  policajné, logistické, informačné atd.  Sme proti ďalšiemu vznikaniu ozbrojených paktov a zoskupení vo svete.
Jednotlivé veliteľstvá
 MOS OSN by sa mali vytvoriť vo vybraných krajinách. Napr. Velenie MOS OSN v  Českej republike, vo vojenskom areály Vyškov na Morave, (pozn. zásadne nie v USA alebo v RF),  velenie logistického zabezpečenia a podpory  v USA, velenie vzdušných síl napr. vo Švédsku, velenie pozemných síl OSN vo Francúzsku , velenie pre námorníctvo v Anglicku, velenie medzinárodnej polície a prieskum v Ruskej federácii  atď..
Ďalej
navrhujeme určiť náčelníkov služieb a ich oddelenia, ako napr. ženista, spojár, radista, chemik, prieskum, kybernetika, atď. Kde to takto máme? No, NEMÁME!!! Veď to teraz jasne vidíme pri vedení vojenskej operácie v Sýrii . Ruská federácia čihi a USA hota, povedané po slovensky!!! Čo je to za  OSN???   ... keď  vojenské lietadlo zo štátu OSN Turecko, zostrelí lietadlo štátu OSN RF v Sýrii, kde by mali pôsobiť proti IS jednotne !!!
  O to dômyselnejšie a rýchlejšie, aby nevznikali nové hrozby pre človeka vo svete a u nás doma, treba čo najskôr  začať pracovať  na vytvorení MOS OSN s termínom do r. 2020, aby sa svet neocitol pred bránami  3.sv. vojny. Prečo si klameme, že my máme vytvorené velenie a organizáciu MOS OSN??? ... keď ju nemáme. Pýtame sa - chceme celosvetový mier ?  Politici, ako sú p. Putin a p. Trump, musia nájsť konsenzus. Ak to nevedia dosiahnuť, načo je tu organizácia OSN a organizácia EU a iné štruktúry, iné svetové organizácie? Musíme s nimi začať rokovať, nie je možné pre egoizmus politikov a egoizmus oligarchov sa nedohodnúť. Na ich dohodu čaká celý svet. Preto naši a svetoví politici musia začať verejne diskutovať o celosvetovom  mieri a vzniku MOS OSN, toto podporiť  aj petíciami, výzvami, protestmi atď.

           Bez vzniku jednotných  OS OSN s ,, Výzvou za celosvetový mier a vznik jednotných celosvetových MOS OSN“  s jednotným velením“  nebude zabezpečený mier na planéte Zem a nezabezpečí sa udržateľný rozvoj človeka na planéte Zem !
1. Neskončia sa lokálne vojny, občianske vojny.
2. Nezastavíme terorizmus a Islamský štát (IS) s ich neznášanlivou ideológiou ISIS.
3. Nezastaví sa príprava  na rozpútanie  
lt 3. sv. vojny a súťaž v zbrojení.
4. Nezamedzíme zhoršovaniu klimatických zmien.
5. Nezastaví sa emigrácia ľudí a následne imigrácia ľudí vo svete.
6. Nezačne sa dôsledne riešiť rovnosť krajín vo svete a chudoba ľudí najmä v tretích krajinách ale aj u nás doma v SR.

Dávame do pozornosti a do verejnej diskusie päť opatrení:  
1. Zabezpečenie celosvetového mieru,
ktorý  zaistí  ,,UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ ČLOVEKA NA PLANÉTE ZEM“.
Boli by sme radi, keby sa už bola sa na jesennom summite 2015 v Paríži k zachovaniu a zlepšeniu svetovej klímy  v deklarácii bola zakotvila ,,Výzva za celosvetový mier a vznik celosvetových MOS OSN“.  Nestalo sa tak.
               
2. Zastavenie emigrácie, zachovanie vody na pevninách v štátoch sveta a zlepšenie klímy na planéte Zem - výsadba zelene na planéte Zem, tento bod by sa mal zakotviť  záväzne pre všetky krajiny sveta v deklarácii OSN na budúcej konferencii ku klimatickým zmenám, pre skvalitnenie zelene vo všetkých krajinách sveta. Pápež František 23.9.2015  hovoril v USA,  v Bielom dome s prezidentom Barackom Obamom o ďalších politických otázkach, ako sú klimatické zmeny či nerovnosť  ľudí.
Aj emigrácia
sa dá riešiť zabezpečením mieru na planéte Zem jedine za pomoci vytvorenia MOS OSN ,  zabezpečením UDRŽATEĽNÉHO  ROZVOJA ČLOVEKA NA PLANÉTE ZEM,
s potravinovou bezpečnosťou, riešením rovnosti aj v tretích krajinách a výsadbou stromov aj  v arabských, afrických krajinách, v Číne, v Mongolsku a na celom svete. Jedine zeleňou udržíme vodu, klímu na planéte Zem!  Peniaze na program zabezpečenia ,,svetovej klímy“ možno  vziať z hromadenia peňazí od bohatých oligarchov a z fondu na nezmyselné zbrojenie pre prípravu
3 . sv. vojny.
3. Vzniknutými MOS OSN riešiť  zánik teroristických buniek, teroristického Islamského štátu a radikálnych  extrémistických ideológií vo svete. V  21.st. nepochopiteľné  ideológie je nutné zastaviť, zničiť tak, ako bola zastavená ideológia fašizmu s vodcom Adolfom Hitlerom. OS OSN musia  zastaviť  teroristické skupiny, lokálne vojny, občianske vojny a zabezpečiť  demokratické vlády. Bez rozhodnutia rady  OSN a členov OSN sa nesmú viesť ozbrojené zásahy v jednotlivých krajinách sveta. To sa môže udiať len po súhlase rady OSN. Zastavením lokálnych vojen, občianskych vojen a zavedením poriadku v krajinách
 sa začne riešiť emigrácia. Pokiaľ nebude vznikať emigrácia, nebude ani imigrácia !!!
4. Zastavenie terorizmu, lokálnych vojen, prípravy MOS v  jednotlivých štátoch a v zoskupených paktoch na zastavenie vzniku 3. sv. vojny .  Vznikom MOS OSN sa ušetria
PENIAZE,
vyčlenené na zbrojenie. Spočiatku cca 40% z rozpočtu na zbrojenie, výcvik, logistiku vojsk sveta  vyčleniť na ,,Udržateľný rozvoj človeka na planéte Zem“ , vrátane zabezpečenia potravinovej bezpečnosti, mieru. Bez klimatických zmien, bez terorizmu a lokálnych vojen, bez vzniku teroristických skupín alebo štátu zabezpečovať postupné vyrovnávanie ekonomík, ekonomickej demokracie  a tvorby HDP v krajinách sveta s využívaním moderných technológií a IT technológií !!!
5. Realizácia záväzne prijatých opatrení na summite NATO vo Varšave 8. a 9. 7.2016 s dopracovaním ďalších opatrení podľa dohody.
Svetoví politici, okrem návrhov Ruskej federácie, nedávajú riešenia na vzniknutú celosvetovú krízu k odhaleniu, pomenovaniu nespravodlivosti. Predkladáme pomenovanie a riešenia k odstráneniu NESPRAVODLIVOSTI vo svete, TO je :
a. Zastaviť terorizmus,  lokálne vojny , ktoré je nutné zhodnotiť a pomenovať príčiny ich vzniku na konci 20. storočia ( st.) a v 21. st., pomenovať, prešetriť, odsúdiť a potrestať tých, ktorí dali pokyn k rozpútaniu lokálnych vojen,  rozkaz  ku konaniu obr. síl ( OS ) k nezákonnému napadnutiu Vietnamu, Kambodže, štátov bývalej Juhoslávie, Iraku, Líbyi, Afganistanu, Sýrii bez mandátu OSN !!!!

b. Jasne pomenovať vznik, príčiny a nedôsledné riešenia NESPRAVODLIVOSTI, emigrácie a imigrácie vo svete : príčiny a riešenia prenasledovania, zabíjania, ekonomickej nerovnosti, potravinovej nedostatočnosti,  klimatických zmien, atď.

c. Zabezpečiť mier a vznik MOS OSN, klimatickú rovnováhu vo svete, zánik Islamského štátu, radikálnych ideológií, bez vzniku lokálnych vojen, terorizmu, bez predpokladu vzniku 3 . sv. vojny.
d. Vyzvať všetky krajiny sveta k MIERU  a vzniku MOS OSN a zastaviť prípravu ozbr. síl sveta k 3. sv. vojne. Peniaze, určené na lokálne vojny a na súťaž v zbrojení, prerozdeliť na ,, Udržateľný rozvoj človeka na planéte Zem a zotretie nerovnosti v krajinách  sveta a tým zastavíme aj emigráciu ľudí  na planéte Zem !!!! V 21. st. by už nemali zomierať ľudia z dôvodu terorizmu a lokálnych vojen. Nemali by sme ani  vyvolávať hrozbu vzniku 3. sv. vojny. Toto je neschopnosť politikov a ich politických strán, zoskupení za podpory OLIGARCHOV  sveta, neriešenie celosvetového MIERU z dôvodu EGOIZMU!!!

Premeňme stranícky a podnikateľský  EGOIZMUS  na občiansku ľudskú znášanlivosť.  V 21. storočí by sme už  nemali  chápať život zvieracím spôsobom, silnejší zožerie slabšieho. Náš dojem je, že človek v 21. storočí sa  v myslení  dostáva na ešte vyšší stupeň zabíjania ako zviera.
              Človek na zabíjanie človeka, ľudí pripravuje nové zbrane a zbraňové systémy  a niektoré už aj používa. To je  nehumánne. Plánovať a použiť  najmodernejšie technológie na zabitie človeka, ľudí. Prosíme -  zastavme to!!! Zmiernime hospodársku a vojenskú súťaž, využime  úsilie pre potreby zrovnoprávnenia väčšiny ľudí na tejto planéte  a doma na Slovensku. Postupne zabezpečme všeobecnú gramotnosť a dôstojnú životnú úroveň  ľudí na tejto planéte.
Rozumnou politikou zabezpečme MIER pod záštitou novovytvorených Ozbrojených síl  OSN, ktoré vlastne už sú
vytvorené (zahraničné misie), len  nepôsobia jednotne a nemajú spoločné velenie pri organizácii OSN. Je nutné k tomu zmeniť aj legislatívu v organizácii OSN a to čo najrýchlejšie. Pozn. : Porekadlo hovorí: Kde sa dvaja bijú, tam vždy vyhráva tretí. Tým tretím je dnes  terorizmus a nepokoje vo svete!!!

K podaniu tohto návrhu, výzvy za MIER a vznik OS OSN, nás vedú skutočnosti, ktoré sa dejú vo svete. Prebieha terorizmus, vojnový konflikt v Ukrajine, Líbyi, Iraku, Sýrii a  lokálne vojny ešte aj koncom 20. st. a začiatkom 21. st. Považujeme za rozumné usilovať sa o zachovanie MIERU vo svete pre nás, naše deti a ďalšie generácie a pre zachovanie ekologickej rovnováhy sveta, ktorú si ničíme nezmyselnou súťažou vo výrobe zbraní, ich použitím počas výcviku, v rozličných teroristických  aktivitách, lokálnych vojnách a občianskych vojnách.  
Vyzývame predstaviteľov štátnej moci a občanov SR, krajín V 4,  politických predstaviteľov krajín a rôznych zoskupení sveta, vrátanie cirkví,  o pripojenie sa k tejto výzve. Žiadame Vás, vedúcich predstaviteľov skupiny summit G 20 , o predloženie tejto výzvy za mier a vznik  MOS OSN Generálnemu tajomníkovi OSN António Guterres, predsedovi Európskej komisie Jean Claude Junckerovi,  veliteľovi organizácie NATO, prezidentovi USA Trumpovi a prezidentovi Ruskej federácie, pánovi Vladimírovi Vladimírovičovi Putinovi , tak  aby sa s tým zaoberali čo v najkratšom čase. Bez jednotných MOS OSN s jednotným velením  nikdy na planéte ZEM nebude MIER !!!

     Spracoval petičný výbor  4.5.2016  OZ Pán Občan : IČO: 42277647, Reg.: VVS/1 900/90 - 40051 a petičný výbor:
pplk. v.v. Ing. Viliam BAŇÁK, Jedľová 863/25, PSČ 960 01 ZVOLEN, Slovensko,
Michaela Žilková, Rajecká 38, PSČ 821 07 Bratislava, Slov
ensko,
P
redseda strany Rómskej únie Slovenska: František Tanko, Kopčianska 8, 851 01 Bratislava Slovensko.   
Ľuba Rakovcová, Strážske , Ľubomír Schmída, Ružomberok, Slovensko
         Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy podľa § 3 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov je Ing. Viliam Baňák, trvalý pobyt Jedľová 863/25, 960 01 Zvolen, mob.: 0904112799, e-mail: lt obcsnemzv@gmail.com .

     Dňa: 4.5.2016 Bratislava , Slovensko

Za petičný výbor koordinátor OZ Pán Občan :   pplk. v.v. Ing. Viliam Baňák


CHALLENGE for global Peace.


For G 20 summit leaders on 7 and 8 July 2017, at a meeting in Hamburg, Germany and the United Nations.
        "Call for a global Peace and the emergence of a single Peacekeeping Force of the Organization

                                United Nations (UN) with a unified command "
    This is a challenge addressed to: G20 summit leaders on 7 and 8 July 2017 at a meeting in Hamburg, Germany and all leaders, politicians, diplomats, advisers, UN officials, UN Security Council, the EU and the planet Earth To find enough inner humility, compassion, respect and determination in them, to do everything in their power to bring peace and renew international co-operation. History reminds us that politicians and leaders have stood at the outset of most of the bloody conflicts in which strange people from different cultures stood up against each other in absurd struggles, sometimes a brother against a brother. Homosexual interests and well-thought-out reasons have been too many, too many so that we can continue to overlook and accept such unscrupulous behavior by some individuals whom people have given their power and will.
    This challenge is a direct response to the worsening situation in the Middle East, North Korea, and especially in the European area where the immigration wave from third countries of the world (continued or new) has been fully erupted, the Cold War between the Russian Federation and the Western Bloc - NATO, USA. This crisis has fully eroded during the riots in Ukraine, but it has definitely deeper roots and overlaps. We are concerned not only with the new arms race, the increasing likelihood of conventional warfare, or even the fatal use of nuclear arsenal, but also with stronger frustration, paranoia, and hostility, all over the company.
    Permanent peace can not be achieved by greater arms spending, other military bases, provocative exercises and promenades, the supply of military equipment and personnel to conflict areas, or by promoting propaganda or by pursuing sanctions and isolation that has a negative impact almost exclusively on the standard of living of ordinary people . This way mankind has taken its whole history, which only proves its nonsense, myopia and failure.
    That is why we are now clearly expressing our sincere will to make a peaceful journey. And if our leaders refuse to lead us this way, then we are determined to do it ourselves. Without leaders, albeit uniformly, for a better tomorrow for all. We have all the prerequisites and possibilities that we can really live in a free and safe world, without unnecessary distribution to those and others. All this can only be achieved by mutual respect, co-operation, and a unified intention to ensure peace and prosperity for all people.
    That is why we are using the G20 Summit leaders on the 7th and 8th July 2017, at a meeting in Hamburg, at this meeting asking for support, Requests for a "Global Peace Challenge and the Establishment of a Single United Nations Peacekeeping Force (UN MOS) With the unified command "and the following individual points below:
       We want to discuss and lead a debate on these points and on the G20 summit on 7 and 8 July 2017 in Hamburg - to ask for the adoption of a declaration to ensure global peace and the creation of a single UN peacekeeping force with a unified command. We also ask you to address the following issues:
1. The call for global peace and the emergence of unified United Nations Peacekeeping Forces (UNO) with a unified command. It is necessary to deal with the world's peace, let alone the summit G 20 on 7 and 8 July
2. The call for global peace and the emergence of unified United Nations Peacekeeping Forces (UNO) with a unified command. It is necessary to deal with the world peace, let the G 20 summit on 7 and 8 July be highlighted in the call for proposals .... and in the extended application !!
3. It is necessary to address the idea of entering the Russian Federation and Ukraine into the UN MOS in one time period, Concurrently !!! The unintentional entry of the UA into the NATO organization without the approval of the RF would be by burning gas into the fire !!! It could have catastrophic consequences, at least more competition in arms and unnecessary arms spending.
4. Reducing the cost of arms, building unified UN MOSs, the world community can save 40% of its finances annually and improve relations in the world. In 2015, the world spent $ 1.8 trillion on arms, of which 40% = $ 720 billion. USD. This money could be given to development programs and the ending of civilian wars in the world. It is necessary to set up a police force in the single UN MOS to oversee the financing of projects in third countries from the United Nations and the G-20, to maintain peace in the world with the adoption of effective legislation.
5. It is necessary to stop the transfer of NATO troops to RF borders !!!
6. It is necessary to stop the idea of building a basic NATO with the presence of American soldiers in Europe !!!
7. It is necessary to draw up a call for a peaceful call for the destruction of nuclear weapons and a ban on their expansion, to start disarmament of the world's armed forces and to create a group at the UN Security Council! At the same time, there is a need to put forward a proposal for a peaceful negotiation with North Korea on the suspension of tests and preparations for the use of nuclear weapons and weapons of mass destruction.
8. It is necessary to accept a declaration on the opening of the peace talks at the G20 summit on 7 and 8 July 2017 with the proposal to establish a group of future United Nations Peace Corps headquarters at the United Nations. The group's initiators must be NATO and G-20, including the Russian Federation, with the participation of defense ministers and selected generals !!!
9. It is necessary to reconsider the statement /http://en.sputniknews.com/svet/20160225/2453311/breedlove-usa-boj-rf-evropa.htm/ NATO Force Commander in Europe, General Philip Breedlov, who at the meeting of the Committee For the armed forces, the House of Representatives of the United States declared: "Russia has made a choice in favor of becoming the enemy of the United States and the NATO Organization and now threatens Europe."
10. It is necessary to adopt new UN legislative measures for the implementation of "Challenges for a global MIER and the emergence of unified UN peace-keeping OSOs with a unified command", to ensure peace on the planet Earth! Policies and stopping climate change on the planet Earth. Climate change must include climate degradation of the UN MOS, which at the summit on December 17, 2015, in Paris, nobody has solved !!
We, the undersigned citizens, each of us a unique personality forming a whole, express our own values that stand outside the ideological or economic framework, outside the political spectrum and blocks, official pacts or treaties, beyond the selfish interests. Our values stand on the solid, all-human foundations of freedom, solidarity and peace. Peace in us, peace in the world.
   The request is made by: OZ - Mr Obcan: IČO: 42277647, Reg. VVS / 1 - 900/90 - 40051 and the Committee on Petitions:
Lt.. S.P. Ing. Viliam Baňák, Jedľová 863/25, 960 01 Zvolen, is the person charged with representing the petitions committee before public authorities, e-mail: obcsnemzv@gmail.com, mob .: 0904112799, Michaela Žilková, Rajecká 38, 821 07 Bratislava, Frantisek Tanko , Kopčianska 8, 851 01 Bratislava, Ľuba Rakovcová, Strážske, Ľubomír Schmída, Ružomberok
We are joining UN Secretary-General António Guterres as the UN Secretary-General:
For information only - it is not an official document. UNIS / SGSM / 820, January 1, 2017
UN Secretary-General António Guterres: Call for Peace, 1 January 2017 http://www.unis.unvienna.org/unis/en/pressrels/2017/unissgsm820.html
https://www.youtube.com/watch?v=0rElWmRq7p4
A person designated to represent in contact with a public administration body pursuant to Section 3 3 of Act no. 85/1990 Coll. On the right of petition as amended by later regulations is Ing. Viliam Baňák, permanent residence Jedľová 863/25, 960 01 Zvolen, mob .: 0904112799, e-mail: obcsnemzv@gmail.com.
     On: 5.7.2017 Bratislava, Slovakia   
Coordinator of OZ Mr. Obcan, Slovakia: Ing. Viliam Baňák

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky